Welcome to website van Kees Haremaker (pa2cjh)   Click to listen highlighted text! Welcome to website van Kees Haremaker (pa2cjh) Powered By GSpeech
   

Wie is aanwezig  

We hebben 466 gasten en geen leden online

   
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Artikelindex


Hetgeen den Lezer in de volgende bladen wordt aangeboden , was oorspronkelijk niet voor de pers bestemd , Toen ik de Fransche dienst ontkomen en weder tot het burgerlijke leven teruggekeerd was, hield ik mij onledig met het ter nederstellen van mijne ontmoetingen en wedervaren in dit belangrijkste jaar mijns levens , zowel tot eene herinnering voor mij zelve , als om te voldoen
aan het verlangen mijner betrekkingen en vrien-
den. Om het alzoo geschrevene door den druk gemeen te maken , daaraan dacht ik niet ; want mijns inziens moest de bekendheid met wat mij wedervaren was , wel hen die mij kenden , maar niet zoo zeer het algemeen belang inboezemen ; bovendien kende ik mij de bekwaamheid niet toe om een aangenaam boek te schrijven , en om de eenvoudige feiten op te sieren , en ze door het vergrootglas der verbeelding zóó uit te doen komen , dat het dagverhaal als tot een roman werd , begeerde ik niet , Het heeft mij echter , reeds in dien tijd , niet aan aanzoeken ontbroken om mijne lotgevallen door den druk openbaar te maken , maar ik wees ze telkens af , want ik had niet geschreven uit zucht om iets in het licht te geven , of omdat ik er zoo groote waarde aan toekende. Liever gaf ik belangstellenden het manuscript
ter lezing , maar ondanks de zorg er voorgedragen , kostte dit mij moeite en tijd , daar door het vele be-

handelen sommige bladen gedurig moesten overgeschreven worden , en daar de lezing door den een aanzoeken van anderen uitlokten , was ik zelden lang bezitter van het werk. De vrees kwam meer dan eens bij mij op , dat het op die wijze eenmaal verloren mogt raken. Hierbij voegde zich later de aandrang mijner kinderen , welke die aantekeningen voor hen van groot belang achtten , en met leedwezen zouden gezien hebben , dat het verhaal van de lotgevallen huns vaders –-- een familie-erfdeel als het manuscript door hen beschouwd werd –-- vermist kon worden. De vrees en die aandrang zijn wel de hoofdoorzaken die mij er eindelijk toe deden besluiten mijne aantekeningen te doen drukken.
Ik gevoelde dat wanneer het publiek alzoo deelgenoot zou worden van wat weinigen gelezen hadden , het noodig was dat het geschrevene werd nagezien en in een vorm gebracht , die voldoen zou aan de eischen des tijds en die van de tegenwoordigen stand onze letterkunde. Ik betuig den geëerden heer Honig mijn hartelijken dank , dat hij aan mijn verzoek op eene wijze heeft willen voldoen , die mij en het publiek ook in dezen aan hem verpligt.
En hiermede zij mijn boek den lezer aanbevolen ; het schenke hem bij de lezing eenige genoeglijke oogenblikken , en mogt hij bij het leed en de rampen die mij wedervoeren , getroffen worden , het stemme hem tevens tot dankbaarheid , dat die tijd van ellende en schrik voorbij is , en gelukkige jaren voor land en volk zijn aangebroken onder het bewind van het geliefde Stamhuis! 

Koog a/d Zaan DE SCHRIJVER.

 Hoofdstuk opgave

Blad XI

HOOFDSTUK I.

Loting. No. G3. Remplaceren. Gewaag p1an. Vertrek. Bekenden. Route en ontmoetingen

van Loenen tot Mons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.

HOOFDSTUK Il.

Nieuwe bestemming. Aangenaam kwartier. Teleurstelling op de route naar Courbevoye. In de kazerne.
Indeling bij de garde, van Courbevoye naar Vincennes. Een menschlievend
Kolo
nel. Nachtelijke visite in de slaapzaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.

HOOFDSTUK III.

Leefwijze in de kazerne. Het regiment der Garde, J de Neef. Hoe wij den tijd moeten doorbrengen.
Spraakverwarrin
g Tcleurstelling van den klerenkoop, en wie er het beste aan toe was. . . . . . . . . 21

HOOFDSTUK IV.

Revue voor den generaal Kellermann. Onaangename teleurstelling. Zwemmen en baden. Eene
begrafenis te St. Denls. Eeu zondag in Parijs. Vertrek. uit St. Denis. . . . . . . . . . . . . . . 27

HOOFDSTUK V.

Kwartier te Meaux. Ontmoeting van van een Hollandsch meisje. Aangename route door Champagne.
O
nrust over een verloren ransel. Inspectie. Muzijk. Vermoeijende marschen. Wat het in heeft gedetacheerd te worden. Zieken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

HOOFDSTUK VI.

Gesprek in eene gaarkeuken. Een benomen hoop, bij schonen vooruitzigten. Eene weigering die berouw geeft. Eene onrustige slaapkamer. Droevige tijding uit Zaandam. Metz. Vrijwillige ruiters. Een aangenaam kwartier , en dat het echter niet was. Langereis. Hoe wij de zondag vieren. Kermis te Kaiserslautern. Maintz Verdwaald , en hoe onder dak gekomen. Het krediet waarin de soldatenrok stond, tegen wil en dank bevestigd .. . . . . 42

HOOFDSTUK VII.

Van Maintz naar Frankfort. Aangenaam vooruitzigt, hoe moeijelijk te gelooven ook. Mislukte.
rnarode. Een excellent kwartier in de vrije rijksstad, Wurzburg. Het verruilde geweer.
Ontmoeting met de met den vriendlijken kolonel. De les daaruit getrokken. Voorkeur aan het ver-
blijf op het Iand. Wat de boer niet te lijden heeft. Een kwartier in Bamberg , zoo als een
soldaat er wcinige zal vinden. Het geweer wedergevonden. Filarski, Poging tot desertie.
Waarom sommige soldaten van pantalon verwisselden. . . . . . . . . . . . . . . . . 52

HOOFDSTUK VIII.

Vroegtijdige marschen. Plechtige ontvangst door de boeren bij Schleitz., Brigands . Wat de
Franschen daaronder verstaan. Voorzorg, Zeitz. Onaangename aandoening. Nog een staaltje
van de bedaardheid van onzen kolonel. Sporen door den oorlog achtergelaten. Een deserteur
en het oordeel van de kolonel over de Hollandsche soldaten. Dresden. Het beloofde land.. . . . . . 62

HOOFDSTUK IX.

Teleurstelling in het kamp. Revue. Nieuwe bezigheden. Verbijf in het. kamp. Wat wij er
ontberen en genieten kouden. Den Keizer gezien. Dresden. Overhaast vertrek. . . . . . . . . . 69

HOOFDSTUK X.

JogtTocht over het reuzengebergte. Koningstein. Lilienstein. Beklimming van en een heerlijk pa-
norama op dezen berg. Op nieuw gekampeerd. Zware arbeid en veel leeds te zien. Diefstal
tegen wil en dank. .Avancement. Hoe het daarmede afliep. Exercitiën, Op wacht, Een

gelukkig toeval. Wat men den soldaat vertelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

HOOFDSTUK XI.

VertVertrek van den Liliënstein , om den verjaardag des Keizers te vieren. Hoe Iuisterrijk dit was ,
en hoe de soldaat onthaald werd. Einde van den wapenstilstand. Voorwaarts. De puinhopen
van Bischoffswerda en droevige gevolgen van den oorlog. Een brief van huis . . . . . . . . . . 90

HOOFDSTUK XII.

Van Bantzen naar Hochkirch. Eene te duur gekochte rust. Eene drukke bakkerij. Ostritz. Arrest.

De Ophanden zijnde slag. Napoleon. Kanonvuur. Sombere stemming des gemoede. En avant.
Het loopt op eene plundering .uit, Ellende. Een verdiend verwijt. Ecne smulpartij , en wie
daaraan deel mogten nemen. Haastig oprukken. Nog eens de Keizer. en een raadsel opgelost. . . . . . 99

HOOFDSTUK XIII.

Yer Vermoeijende marseh, Een uitstapje dat langcr duurt dan het voornemen was, en hoe achter-
blijvers den tijd doorbrengen. De gastvrije ontvangst te Themensdorf. Nachtelijk rumoer.
Terugtogt der armee. Een afscheid dat niet van langen duur zijn zal . . . . . . . . . . . . . 111

Blad XII

HOOFDSTUK XIV.

Vertrek naar Lauben. Ontmoeting in Schreibersdorff. Gevangen, Ontsnapping. Kwartier bij een
kleermaker. Het verzoek. Zotte positie. Kapitulatie. Geweigerde en genomene beloning .
Eene dorpendéputatie. Vethaast vertrek. Onrustige nacht. Onwelkome gasten. Kwade doch

welkome geruchten. Besluit tot desertie. De huzaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

HOOFDSTUK XV.

In dun val. Görlitz de verzamelplaats der achterblijvers. De omgeworpen hut. Plan tot ont-
vluchten. Het gelukt. Voorzorgen die de een goed doch de ander nutteloos keurt , waar-
van toch het noodzakelijke blijkt. Een vreemd kostuum. De goede maar bevreesde gastheer.
Scheiding , Kozakken , Hoe de een lacht en de ander boos word , maar toch de vriendschap
bestaan blijft. Terugkeer naar de jachthoeve. Angst. Deruiling. Nieuwe plannen. Vertrek. . . . . . . 130

HOOFDSTUK XVI.

Weder op weg. Gedurige angst. Görlitz. Het Pruissische leger. Wat het is te deserteren.
Kwartier bij een kuiper. Eene weluitgedachte ziekte. Onrustige nacht. Kwade tijdingen.
Terugtogt der Pruisen. In het bosch. Schreibersdorff. Vervlogen hoop. De gastvrije kleer-
maker. De Kozakken. Plundering. Ellendige toestand en droevige vooruitzigten. . . . . . . . . . . 143

HOOFDSTUK XVII.

Overtogt van de Queijsse. Weder Kozakken. Themensdorff en de gastvrije vrouw. Veldarbeid.

Uit de eene dienst in de andere. Ontslagen. Krachtige vrouwen in Saxen. Nog eens over
de Queijsse. Een leugen om best wil. De korenmolen. Lange togt. De hut in het bosch.
Het zieke kind. Een aanzienlijk persoon. Slaafsche onderwerping. . . . . . . . . . . . . .
159

HOOFDSTUK XVIII.

De beek. Zonderlinge manier om arrestanten te maken. Het noodlottig besluit. Hij stond ook
bij de landweer. De Schout-herbergier. Opheldering. Zonderlinge geleiders. Opgewekte hoop.
De barsche kommandant. Sagan. Sprottau. Bolkowitz. Liegnitz. Allerlei landaard. De

hoofdwacht. Vertrek met een droevig gezelschap. Breslau. Akelig nachtverblijf. . . . . . . . . .171

HOOFDSTUK XIX.

Vreselijk schouwspel. Ellende op ellende. Het groote lazareth. Als krankbewaarder aange-
steld. Tegenzin in dit leven.
Besluit het vaarwel te zeggen. Afscheid van Koke. Voorne-
men. Voor spion aangezien. Het verblijf in de gevangenis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

HOOFDSTUK XX.

Arbeid. De spinmeester. Nieuw verhoor. De strik. Nieuwe bezigheden en nieuwe ellende.
Wanhoop. Blijde tijding. Verlossing. Bittere teleursteling. In boeijen. Laatste redmiddel.

Vertrek uit Breslau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

HOOFDSTUK XXL.

De moeijelijke voetreis. Het wirthshaus, Een lang ontbeerd genot. Eentoonige weg. De
Christusbeelden, Overdenkingen, Schweidnitz. De boeijen afgenomen. Gekleed. Het cor-
rectiehuis. Een landgenoot. Hoe het er in het gebouw uitziet. De spinzalen en hoe het werk
daar
verrigt werd. Zingen en bidden. Goeden nacht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

HOOFDSTUK XXII.

Aan het werk. Ontbijt en middagmaal. In de kerk. Zes dagen werken en den zevenden geen
rust. Belooning. Onvoorziene straf. Het reglement van orde. Ziekte. Gevaarlijke toestand.
Hoe de zieken behandeld worden. Droevige gedachten. Beterschap. De honger is een scherp
zwaard. Verveling. De handige barbier. Tot het werk terug. Een milde bron ontdekt , maar

schielijk gestopt , helaas ! Gewichtige tijding. Weder soldaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

HOOFDSTUK XXIII.

Hoe de Brabander een heugelijk nieuwe opneemt. Ongeduld. Hartelijk afscheid. Verlaten van
correctiehuis. Berooving. Op nieuw in den provoost. Droevig vooruitzigt op eens ver-
verhelderd. Naar Breslau, Een schrikkelijk vonnis. Oude kennis. Vertrek en route naar Schwedt.

Lijden op dien togt , en waartoe de ellende vervoeren kan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

HOOFDSTUK XXIV.

Het Oranje-legioen. Engelsche uniform. Onverwacht wederzien. Vertrek uit Schwedt. Gulle
ontvangst in Berlijn. Potsdam. Moeite om onder dak te komen en hoe beloont. Slechte
vooruitzigten en hoe die bewaarheid worden. Wat het legioen te lijden had , het Bran-
denburg bereikte en hoe het er aankomt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

HOOFDSTUK XXV.

Eene voorzorg , die te laat komt. Afmarcheren en naar het hospitaal. Hoe het daar gesteld was.

Dragelijke toestand. Hersteld verklaard en vertrek. De kanonniers uit Dantzig. Een warm
kwartier. Van Genthiu naar Brunswijk. Moeijelijke marsch door Hanover. In het hospitaal
te Hamelen. Verlangen naar huis. De brief. Teleurgestelde hoop. Het hospitaal te Munster.

De vriendelijke kommandant. Bielefeld. Naar het Vaderland. . . . . . . . . . . . . . . . 251

HOOFDSTUK XXVI.

Borkulo. Ontmoeting in Amersfoort. Een onaangenaam berigt. Utrecht. Een medegedeeld plan , dat

uitgevoerd wordt. Reis naar en komst in Amsterdam. Hartelijke ontvangst bij Den heer Wenker.
Vrienden. Naar de Zaan! Te huis en de dood nabij. Lot mijner oude wapenbroeders. Besluit.


   

Terug wie ben ik  

   

Website Laatst Gewijzigd

Last Modified: donderdag 30 June 2022, 10:03:29.
   
© 2020 Kees Haremaker
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Wij gebruiken cookies voor de functionaliteit, analyse om u een onbeperkte service te kunnen bieden.
Bij gebruik van de pagina stemt u in met het gebruik van cookies.

X

Rechter muisknop

Met de rechtermuisknop klikken niet toegestaan

X

Rechter muisknop

Met de rechtermuisknop klikken niet toegestaan